รีบเช็กเลย เปิดวันลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 64
รัฐบาลเตรียมเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับผู้ที่ปีนี้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และกลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยได้รับเบี้ยมาก่อน รวมถึงผู้สูงอายุที่เคยได้รับเบี้ยประจำอยู่แล้วแต่มีการย้ายที่อยู่-ทะเบียนบ้าน และผู้ที่ขณะนี้มีอายุ 59 ปี ต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2564 ด้วยเช่นกัน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. สัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนา-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านที่ระบุไว้ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

2.1 ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

2.2 ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประจำ

3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 (ถ้าบัตรประชาชนระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 ม.ค.ของปีนั้น)

Loading…


4.อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายทะเบียนบ้าน ต้องลงทะเบียนตามทะเบียนบ้านใหม่

สำหรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะโอนให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนในวันทำการ ซึ่งหากวันที่ 10 ของเดือนไหนตรงกับวันหยุด ทางภาครัฐจะดำเนินการโอนให้ก่อนวันที่ 10 ในวันทำการ โดยจะจ่ายตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้

อายุ 60-69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บาท

อายุ 80-59 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท
ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถติดต่อด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ญาติไปดำเนินการลงทะเบียนแทน ได้ที่ เทศบาล, องค์การบริการส่วนตำบล (อบต.), สำนักงานเขต ในพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยต้องเตรียมหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้านปัจจุบัน

สมุดบัญชีธนาคาร

ขอบคุณที่มาจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments